Sjøforsvarets baser, stasjoner og anlegg

I løpet av sine 200 år har Sjøforsvaret hatt tre hovedbaser; Fredriksvern, Karljohansvern og Haakonsvern. I tillegg har Sjøforsvaret / Marinen hatt baser, stasjoner og anlegg en rekke steder langs kysten.

Fredriksvern

29. januar 1750 besluttet den dansk-norske kongen, Fredrik V, at det skulle bygges et galeiverft og en flåtestasjon i Stavern. Bakgrunnen for beslutningen var forholdet til Sverige. I løpet av 1600-tallet hadde Sverige etablert seg som en europeisk stormakt med en betydelig marineflåte. Forsvaret av Norge var i stor grad basert på styrken til den dansk-norske fellesflåten.

Karljohansvern

Tilfeldighetenes spill førte til at det for mer enn 190 årsiden, ved kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble bestemt at ”Horten ved Christianiafjorden skal være Lokale for et anlæggende Hovedetablissement for den norske Marine, og at Bestyrelsen af dette indtil videre skal underlægges Fredriks­værns Værft”. I protokollen fra den konglige resolusjonen, som er undertegnet av Carl Johan og statsminister Peder Anker, ble det anført at man måtte gå til innkjøp av noen av gårdene som lå rundt bukten for på den måten å sikre at Staten ville få full kontroll over området. Planene den gang var enorme, innkjøpene av arealer deretter, men historien har vist oss at den ville det annerledes. Men uten marinen eller skipsbyggeriet intet Horten.

Haakonsvern

Etter krigen ble Karljohansvern etter noe tvil gjenoppbygget, og fortsatte dermed sin funksjon som Marinens hovedbase. Også Forsvarskommisjonen av 1946 (avsluttet 1949) var skeptisk til om Horten var en fremtidig løsning. Etter hvert som Vest-Tyskland ble bygget opp militært som en vestlig alliert, ble det mer sannsynlig at et overraskende Sovjetisk angrep ville komme fra nord. Det satte fart i diskusjonen om en ny-, eller kanskje to nye baser. Den 16. juli 1953 vedtok Stortinget at det skulle bygges en ny hovedbase for Marinen ved Mathopen i Bergen. Året etter besluttet man at den nye basen skulle hete Haakonsvern. Selv om bygging og overflytting ville ta flere år, var det et viktig signal for flere prosesser.