Organisasjon og drift

Organisasjon og drift

Forsvarets museer, består av sju museer hvorav Marinemuseet er ett av disse. Forsvarets museer er en del av Forsvarets fellestjenester (FFT). Marinemuseets hovedoppgave, er å bevare, dokumentere og formidle Sjøforsvarets historie og Sjøforsvarets materielle kulturarv. Med sin tilknytning til Forsvaret er Marinemuseet å anse som et etatsmuseum. Marinemuseet har da også hele tiden bevart et tett og godt forhold til Sjøforsvaret, som er meget opptatt av sin historie og sine tradisjoner,

Samtidig har Marinemuseet et nasjonalt ansvar for at historien blir presentert og formidlet til det ordinære publikum, og da særlig til den yngre generasjonen, på en måte som gjør at de selv kan vurdere Sjøforsvarets historiske rolle. Selv om Marinemuseets hovedoppgave, og ansikt utad, er utstillingene og formidlingen, har museet også en stor oppgave med å bevare et representativt utvalg av gjenstander fra Sjøforsvarets virksomhet, herunder innsamling, registrering/dokumentering, magasinering og konservering av gjenstander, samt i noen grad å drive utlån av disse.

Marinemuseet har også en viktig rolle som et dokumentasjons- og kompetansesenter for marinehistorie, basert bl.a. på et stort bibliotek, herunder Marinens loggbokarkiv, en stor samling foto og en stor tegningssamling. 

Fordi Marinemuseets egne ressurser er relativt små er en i noen grad forutsatt å kunne støtte seg på ressursene ved modermuseet på Akershus festning. Med overgangen til FAKT har

Marinemuseet fått en enda større organisasjon å støtte seg til. Oppgaven er i hovedsak den samme, men Marinemuseet skal i større grad søke å benytte de historiske perspektivene med sikte på at publikum skal forstå oppgavene og rollene for dagens Sjøforsvar.

I tillegg til sin egen virksomhet har Stortinget besluttet at Marinemuseet også skal stå som formell eier av museumsfartøyet KNM Hitra. KNM Hitra driftes av Sjøforsvaret, og Marinemuseets rolle er å påse at det museumsfaglige aspektet blir godt ivaretatt, både når det gjelder fartøyets originalitet og fartøyets rolle som formidler av marinehistorien.

Marinemuseet er et stort museum, men med en liten organisasjon, med kun to fast ansatte:

Sjef MMU: Kommandørkaptein Hans Petter Oset 
NK MMU: Orlogskaptein Torgeir Nilsen

Forsvarets Museer (FM)

Marinemuseet ble fra 1978 overført fra Sjøforsvarets organisasjon og inn i den nye fellesinstitusjonen Forsvarsmuseet, underlagt Forsvarssjefen. For å unngå misforståelser ble navnet på hele organisasjonen fra 2007 endret til Forsvarets museer – som i dag bestå av: Luftforsvarsmuseet i Bodø, Rustkammeret i Trondheim, Bergenhus festnings museum i Bergen, Norges Hjemmefrontmuseum i Oslo, Forsvarsmuseet i Oslo (hovedmuseet), Oscarsborg museer på Oscarsborg

Kontaktopplysninger

Hans Petter Oset (Sjef)

Tlf. 48 21 82 69 / 33 03 33 90

mar-mus@online.no