Museets historie og opprinnelse

Museets historie og opprinnelse

Et av verdens eldste marinemuseer ble til takket være en skipssjef med samledilla. Kaptein CF Klinck (født 1787) er mannen som i 1853 skapte museet. Han var en veteran fra krigen mot England (1807-1814), og da Norge kom i union med Sverige, fortsatte han i norsk tjeneste. I årene fremover tjenestegjorde han som skipssjef på flere av våre orlogsskip. Gjennom alle år hadde han samlet gjenstander, dokumenter og rariteter fra sin egen tjeneste – og saker han fikk kollegaer til å ta med fra alle verdens hjørner. I august 1853 tilbød han sin samling til Marinedepartementet, mot at det ble opprettet et marinemuseum og mot at han selv fikk bestyre dette til sin død.

Etter Kongelig resolusjon av 5. oktober 1853 ble Marinemuseet på disse vilkår etablert. Museets første lokaler var på gården Solli i Horten, i boligen til Klinck, som i 1854 ble kommandørkaptein. Ved Klincks død i 1860 ble samlingen flyttet til et skur i det gamle sykehusets have på Karljohansvern. Da magasin A var ferdigbygget i 1864, flyttet museet inn i bygningens 2. etasje, hvor museet fortsatt er. Den opprinnelige samlingen og utviklingen på 1800-tallet var typiske for hvordan man samlet museumsgjenstander i den tiden. De skulle være svært gamle og helst fra fjerne strøk. På grunn av permisjonsordningene var Marinens offiserer ofte i andre lands mariner og de kunne derfor ofte ta med seg slike sjeldenheter tilbake til Klinck. Vi finner en rekke gjenstander fra Kartago, Pompei og Egypt og noe så spesielt som et tøystykker fra dikteren Voltaires sengeforheng. Utstillingen har naturligvis fått tilført en rekke gjenstander gjennom årene og arealene er flere ganger utvidet. I "den gamle avdelingen" ønsker museet å opprettholde inntrykket av det opprinnelige. Med sine mange gjenstander og litt usystematiske preg er denne populære delen av museet også på mange måter et museum over museer. De mange gradvise utvidelsene og mangelen på ressurser har i noen grad gått ut over kronologien. Selv om det er en del av sjarmen, jobbes det nå med å bedre dette.

Marinemuseets grunnlegger - Christen Frederik Klinck

Et av verdens eldste marinemuseer ble til takket være en skipssjef med samledillen. Gjennom alle år hadde han samlet gjenstander, dokumenter og rariteter fra sin egen tjeneste – og saker han fikk kollegaer til å ta med fra alle verdens hjørner. I august 1853 tilbød han sin samling til Marinedepartementet, mot at det ble opprettet et marinemuseum og mot at han selv fikk bestyre dette til sin død.

Litt fra marinemuseets historie

Ved Klincks død i 1860 kan det virke som Marinens ledelse ikke lenger var seg bevisst at det i hans hjem formelt var opprettet et marinemuseum. Hans enke må derfor tilskrive Marinens ledelse i Horten og gjøre de oppmerksomme på dette. Marinedepartementet gir i desember 1860 Karljohansvern Verft myndighet til å ta imot samlingen og:

”la den oppstille i et av de ved verftets innhegningsmurer oppførte skurbygninger, likesom det overlates til verftets sjef å fastsette de nærmere regler for dens oppbevaring og vedlikeholdelse samt forevisning for de personer, der måtte ønske og bese samme, dog således, at utgiften i anledning av sådan fremvisning ikke må pådras det offentlige”