Kommandoekspeditionen i Stockholm 1814-1893 og Marinens referenter

Marinesreferents oppgave var å foredra for H. M. KONGEN «egentlige Commando-Sager den Norske Marine betræffende», og hans stilling til Statsrådsavdelingen var sideordnet med de innbeordrede landoffiserers.

Til den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, som ble opprettet i 1814, hørte et eget kontor, «Den Norske Commando-expedition», hvis opprinnelse var at der ved Armébefaling av 13/10 1817 midlertidig var beordret en oberstløytnant til Stockholm som overadjutant fra den norske armé. Dette viste seg  å bli en meget kostbar ordning, for overadjutanten skulle ved siden av de fastsatte utgifter til ekstra gasje, oppasser,

kommandoskriver, bud, kvarterpenger, kontorholdspenger og 3 hesterasjoner, også ha utgifter til kontorlokale, skrivematerialer osv. dekket etter regning.

Da overadjutanten i 1823 ble kommandant i Trondhjem, fant H. M. KONGEN at det burde kunne spares noe og bestemte 12/12 1823 bl.a. at den militære ekspedisjon i Stockholm for fremtiden skulle forenes med det Kgl. Norske Statssecretariat i Stockholm. Det skulle beordres en stabsoffiser til å assistere ved behandlingen av den norske regjerings innstillinger osv. som angikk Militæretaten. Rene kommandosaker som angikk

Norges land- og sjømakt, skulle stabsoffiseren direkte foredra for H. M. KONGEN.

Det ble til dette beordret to landoffiserer, noe som H. M. KONGEN øyensynling ikke var tilfreds med, for ved Kgl. res. av 26/7 1825 ble bestemt at det også skulle tilbeordres en sjøoffiser, «hvis charge i Marine ei må være under Capitaine - Lieutnants og som bliver at afløse på den Maade og i den Orden, som den høiestbefalende Militær i Norge finder det overensstemmende med Marinens Tarv at fastsætte».

Hans oppgave var å foredra for H. M. KONGEN «egentlige Commando-Sager den Norske Marine betræffende», og hans stilling til Statsrådsavdelingen var sideordnet med de innbeordrede landoffiserers.

Øyensynlig syntes H. M. KONGEN at Armeens representasjon var for stor, for ved Kgl. res. av 25/9 1845 ble bestemt at det bare skulle være en offiser av Landetaten ved "Commando-expeditionen».

 

Til  å begynne med var den norske statsminister i Stockholm uoffisielt medlem av det svenske «Convoi-Commissariat", en institusjon som Norge ytet årlig bidrag til, og som hadde a å behandle saker angfående «Barbareskene» (dvs. Tripolis, Tunis, Algerie og Marokko), de tyrkiske sjøpass osv. Senere fikk den norske

statssekretær i Stockholm dette oppdrag, men fra 1841 ble vervet overdratt til den norske sjøoffiser ved «Commando-expeditionen".

 

Ved Kgl. res. av 28/7 1893 ble bestemt at de militære kommandosaker skulle foredras for H. M. KONGEN av sjefen for Forsvarsdepartementet eller et annet medlem av Statsrådet. Den norske Commando-expedition i Stockholm ble derfor nedlagt.

 

Ved Kgl. res. av 2/12 1899 ble fastsatt ny instruks for behandlingen av de egentlige militære kommandosaker og i den anledning ble det opprettet stillinger som militære konsulenter ved statsrådsavdelingen i Stockholm.

 

Armeen brukte forskjellige stillingsbetegnelser for de tilbeordrede offiserer til Commando-expeditionen, men Marinen brukte hele tiden betegnelsen: «Marinens referent i Stockholm».

Marinens referenter :

Kapt.ltn.G. Hesselberg. . ………………………………………………………………1826-27      

Kapt.ltn.0.W. Erichsen. . ………………………………………………………………1827-28

CapitaineC. F. Klinck. . . ……………………………………………………………….1828-29

CapitaineP. C. Petersen………………………………………………………………..1829-30

Kapt.ltn.G. Hesselberg. . ………………………………………………………………1831-32

Kapt.ltn.0.W. Erichsen. . ………………………………………………………………1832-33

CapitaineC. F. Klinck. . . ……………………………………………………………….1833-34

Kapt.ltn.G. Hesselberg. ………………………………………………........................1835-36

Capitaine0.W. Erichsen. ……………………………………………………………...1836-39

CapitaineC. F. Klinck. . . ……………………………………………………………….1839-40

CapitaineC. F. Petersen. ………………………………………………………………1840-41

Komm.kapt.C. A. Bendz. ………………………………………………………………1841-42

Kapt.ltn.W. W. Haffner. . . ……………………………………………………………..1842-46

Kapt.ltn.C. S. Lous. . . . . . ……………………………………………………………..1846-47

Kapt.ltn.C. J. Fasting. . . . ……………………………………………………………..1848-50

Kapt.ltn.H. Fries. . . . . . . . ……………………………………………………………..1850-52

Kapt.ltn.C. S. Bonnevie. ……………………………………………………………….1852-54

Kapt.ltn.K. F. Fabricius. . ……………………………………………………………...1854-

Kapt.ltn.C. S. Bonnevie. . ……………………………………………………………...1854-56      

Komm.kapt.L. Ryberg. .   ………………………………………………………………1856-57      

CapitaineH. A. Falsen. . . ………………………………………………  …………….1857-58         

CapitaineF. F. v. Krogh. . ……………………………………………………………...1858-59       

CapitaineH. T.W.E. Wedel Jarlsberg. ………………………………… ……………1859-60     

CapitaineH. R. Smith. . . . ……………………………………………………………..1860-61      

CapitaineA. H. Bull. . . . . ………………………………………………………………1861-62       

CapitaineE. Hagerup. . . . ……………………………………………………………...1862-63

CapitaineC. H. Gottwaldt……………………………………………………………….1863-

CapitaineC. L. Lorange. . ……………………………………………………………...1863-64

CapitaineF. F. W. Wedel Jarlsberg…………………………………………………...1864-67

CapitaineH. I. A. Hiorth. . . . . . . . . . ………………………………………………….1867-68

CapitaineR. A. Knap. . . . . . . . . . . . ……………………………………....................1868-69

Kapt.ltn.K. G. Smith. . . . . . . . . . . . . ………………………………………………….1869-70

Kapt.ltn.J. H. van Kervel. . . . . . . . . ……………………………………...................1870-71

Kapt.ltn.D. C. Bodom. . . . . . . . . . . .  ………………………………………………...1871-72

CapitaineD. B. Burchardt. . . . . . . . . ………………………………………………...1872-73

Kapt.ltn.Hj. Olsen. . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………1873-74

CapitaineJ. F. Wedel Jarlsberg. . . . ………………………………………………..1874-75

Komm.kapt..F. J. Wedel Jarlsberg.    ………………………………………………..1875-76

Komm.kapt.D. B. Burchardt. . ………………………………………………………..1876-77

Komm.kapt.H. J. Müller. . . . . . . . …………………………………………………….1877-78

Komm.kapt.T. Lund. . . . . . . . . . . . . .  ……………………………………………….1878-79

Komm.kapt.J. F. Wedel Jarlsberg. . . ……………………………………………….1879-80

KapteinR. E. B. Knap. . . . . . . . . . . . ……………………………………... ………...1880-81

Komm.kapt..F. W. Wedel Jarlsberg    ………………………………………………..1881-83

Kom.kapt D.C. Lysholm              ………………………………………… ………….1883-84          

Komm.kapt. 2. kl.S. G. Otto. . . . . . . . ……………………………………………......1884-85

Komm.kapt. 1. kl.D. B. Burchardt……………………………………………………..1885-

Komm.kapt. 2. kl.H. B. Ravn. . . . …… ………………………………………………..1885-86

Komm.kapt.C. F. Wille. . . . . . . . . . . .........................................1886-87                                                                              

Komm.kapt.C. W. Wisbech. . . . . …………………………………………………….1887-88

Komm.kapt.F. W. G. Sverdrup. . . . . . ……………………………………………….1888-89

Komm.kapt.T. Mathisen. . . . . . . . . . . ……………………………………………….1889-90

Komm.kapt.C. F. Rode. . . . . . . . . . . . ……………………………………………….1890-91

Komm.kapt.N. Juel. . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………….1891-93