Flere turer på Øra

7.juni ble det holdt offentlig flyoppvisning på Øra ved Fredrikstad. Etter ”prøveturen” fra Horten til Øra, var det klart for den første offisielle flyvningen. Det var en blikkstille aften. Tank-Nilsen var med som passasjer. Dons hadde forklart at han aldri hadde fløyet med passasjer. Tank-Nilsen hadde lavt kommentert; ”I så fall blir det første gang”.

En avis beretter om hendelsen; ” I åndeløs spenning stirret folk, det så ut til at flyet hadde vanskeligheter med å lette, men etter et par hundre meter lyktes det Dons å få tvunget maskinen tilvæers med de to mennene om bord, og det gikk et jubelbrus gjennom tilskuerskaren. Langsomt vant han høyde, svingte rundt hele Øra og forsvant sydover ut mot Hvaler og forsvant ut av øyesyn. (…) Han fløy over plassen og elven i åttetall og krappe svinger, snart til høyre og så til venstre. Og da han landet, ble han båret høyt på gullstol mens folk jublet.”

På denne turen var de trolig oppe i 1000 meters høyde, de fløy over Strømstad, og returnerte til Øra der rundt 10.000 tilskuere overvar flyturen som skal ha vart i 53 minutter. I dagene som fulgte kom det stadig meldinger om at Dons hadde vært på vingene over Oslofjorden. Seinere havarerte flyet flere ganger, men ble raskt reparert siden den lave fart ført til bare mindre skader.

4.august 1912 overleverte Dons følgende skrivelse, datert 31.juli, til Forsvarsministeren;

”Undertegnede officerer tillater seg herved å tilby den norske stat flyvemaskinen ”Start” med tilbehør. (…) Det er komiteens forutsetning at flyvemaskinen overgår til marinen og blir påmontert flottører. Beskrivelse av maskinen, fortegnelse over invetaret, reservedeler og verktøy vedlegges”.

Brevet er undertegnet flyvekomiteens medlemmer. Forsvarsministeren ga uttrykk for nasjonens takk og skrev 6.august til flyvekomiteen;

”Forsvarsdepartementet skal herved på Regjeringens vegne fremsende en takk til den ærede komite, som ved skrivelse av 31. juli d. å. har overdratt flyvemaskinen ”Start” til den norske stat. Samtidig skal departementet uttale sin erkjentlighet til hver især av komiteens medlemmer for det initiativ som komiteen har utvist, og den energi og raskhet hvormed den har arbeidet og gjennomført sin plan i å skaffe landets forsvar den første flyvemaskin ved privat innsamling.

Overensstemmende med komiteens forutsetning vil Start overgå til marinens specielle bruk, og  departementet har truffet de i den anledning fornødne forføininger”.

Dermed var spiren til Marinens eget flyvåpen sådd.