Forskning - stipend

Norges Hjemmefrontmuseum har i mer enn 40 år vært en  sentral institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie. Her finnes noen av de fremste historikerne på området, her er  fagbibliotek, lesesal, bildearkiv, og store offentlige og private arkivsamlinger.

Forskningsvirksomheten ved museet ivaretas av tre historikere og omhandler:

  • Arbeid med egne (interne) forskningsprosjekter
  • Samarbeid/medvirkning i større forsknings- og dokumentasjonsprosjekter
  • Økonomisk og faglig bistand til eksterne forskningsprosjekter
  • Sikring, bearbeidelse og tilrettelegging av okkupasjonshistorisk materiale.

Dette arbeidet utføres ved innsamling, ordning og registrering av person/privatarkiver, samt ved utarbeidelse av kataloger og databaser over arkiver og andre typer okkupasjons-historiske samlinger

Forskningen ved NHM har hittil konsentrert seg om den norske motstandens rammebetingelser, organisasjoner og aktiviteter, men tar også sikte på å arbeide med andre områder som har hatt en politiske, økonomisk og sosial innvirkning på det norske krigs- og etterkrigssamfunnet. Dette omfatter således såvel studier av den tyske som den norske delen av okkupasjonsstyret, som militære og sivile institusjoner under Wehrmacht, Reichskommissariat og NS-regimet.

NHMs stipend

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) inngår i Forsvarets museumsorganisasjon og inkluderer en egen forsknings- og dokumentasjonsavdeling.

Museet har gjennom flere år delt ut midler til historisk forskning på ulike nivå.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Norges Hjemmefrontmuseum, ved

Ivar Kraglund (23 09 31 39) eller

Frode Færøy (23 09 31 35).