Utførsel av militære kulturminner

Den som ønsker å ta med seg våpen eller kulturminner som er eldre enn 100 år, eller motorkjøretøy og luftfartøyer som er eldre enn 50 år må, i henhold til Lov om kulturminner, søke Forsvarsmuseet om utførselstillatelse. 

Vet du at du ikke uten videre kan ta med deg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Dersom du har militære kulturgjenstander eller våpen som er eldre enn 50/100 år, og du ønsker å selge, bytte bort eller bruke disse i reenactment eller lignende, må du først søke Forsvarsmuseet om utførselstillatelse.

Det samme gjelder motorvogner, luftfartøy og skinnegående materiell fra før 1950. Disse må det også søkes om utførsel for. Har du ikke gyldig eksportsertifikat kan du få problemer i tollen. Den som ”med overlegg eller uaktsomt” bryter utførselsforbudet straffes med bøter eller fengsel i inntil et år. For særlig alvorlige forhold kan du få fengsel i opp til to år.

Dersom du ønsker å ta med deg kulturgjenstander inn i Norge har du plikt til å undersøke om du trenger gyldig eksportsertifikat fra det landet du kjøper dem i. Dokumentasjon skal vises ved tollekspedering.

Nedenfor er linken til Norsk kulturråds nettside med regler, veiledning og søknadsskjema for utførsel.

http://www.abm-utvikling.no/tverrsektorielt/lov-og-rett/utforsel_kulturminner/utforsel-av-kulturminner.html/?searchterm=utførsel

Kontaktpersoner for spørsmål om utførsel av kulturminner.

Hånd- og blankvåpen

Førstekonsulent Gjermund Fjeld

gjfjeld@mil.no

Kjøretøyer

Geir Lyftingsmo

kjoretoy@forsvaretsmuseer.no

Artilleri og samband

Reidar Helgesen

rehelgesen@mil.no

Intendantur og bekledning

Førstekonsulent Niels Persen

npersen@mil.no

Fly og flyrelaterte gjenstander

Major Anders Utgård

anutgard@mil.no

Fartøy og marinerelaterte gjenstander

Orlogskaptein Torgeir Nilsen

torgenilsen@mil.no