Operasjon Active Endeavor (OAE)

Som ett av flere tiltak etter terroranslaget 11. september 2001 ønsket USA en økt sjømilitær tilstedeværelse i det østre Middelhavet, dels for å forebygge at eventuelle terrorceller i dette området skulle få skipet inn våpenhjelp, og dels for å sikre skipsfarten og oljeledninger i Middelhavet mot nye terroranslag. Så alvorlig så USA på trusselen at de anmodet NATO-alliansen om støtte i henhold til artikkel 5, det vil si den gjensidige forpliktelsen om å støtte et medlemsland som er angrepet av en fiende. Dette ble for første gang i historien akseptert av NATO.

Allerede 6. oktober var den flernasjonale flåtestyrken, som fikk navnet Active Endeavor, på plass. Det var trolig like viktig å vise omverdenen at NATO sto sammen med USA i kampen mot terror. Fra mars 2003 til mai 2004 ble operasjonen utvidet til også å tilby handelsskip i alliansen eskorte gjennom det trange, travle og utsatte Gibraltarstredet (Operasjon STROG), noe rundt 500 skip benyttet seg av. Erfaringene med OAE var gode, både i forhold til sikkerhet og dialogen med land i Nord-Afrika og Midt-Østen.  I mars 2004 ble operasjonsområdet utvidet til hele Middelhavet. Mistenkelige skip ble anropt og fulgt med, og noen ganger bordet. Selv om bordingene var avhengig av flaggstatens aksept, ville en motsettelse av bording bli fulgt opp via diplomatiske kanaler. Norge har deltatt en rekke ganger i 4 -5 måneders perioder, både med våre gamle fregatter og etter hvert mer med undervannsbåter. Under STROG i 2003 deltok vi også med fire MTB`er fra 21. MTB-skvadron.