Fra militært til historisk anlegg i forsvarets regi 1930-1988

Fra militært til historisk anlegg i forsvarets regi 1930-1988

Kongsgården ca. 1930. (Foto: Hans Reidar Holtermann).

Olavsjubileet i 1930 ble det store vendepunktet for anlegget. Forsvaret flyttet ut alt materiell slik at de historiske utstillingene kunne settes opp. Militæret flyttet ut av de historiske bygningene i nord og vest og bare deler av vestfløyen forble i militær bruk. 

Østre magasin ble overtatt av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider mens militæret i hovedsak beholdt bygningene i syd. I 1932 ble det opprettet en komite som skulle gi råd til Forsvarsdepartementet om anvendelsen av anlegget. Rett etter krigen ble det besluttet at nordfløyen skulle restaureres og tas i bruk som representasjonslokaler, mens vestfløyen skulle få museale formål.

Arkitekt Gerhard Fischer sto for de arkeologiske undersøkelsene i tiden 1952 til 1972. Professor Erling Gjone ledet fra 1965 arbeidene med å sette anlegget i stand til museums og representasjonsformål. Det ble lagt stor vekt på minst mulig nye inngrep og det rustikke preget ønsket man å fremheve. I denne sammenheng ble den hvite kalkpussen hugget bort utvendig og de fleste steder innvendig og i 1975 sto anlegget ferdig.

Inngangen til representasjonsdelen ble lagt til det nordøstre hjørne hvor det militære bakeriet hadde vært plassert. Fra garderoben, også omtalt som bakeriet, kommer man inn i det nye trappehuset, foajeen, inn mot hallen. Fra foajeen og opp trappen kommer man inn i hallen og videre vestover gjennom de restaurerte middelalderske lokalene i nordfløyen. I vest mellom erkebiskopens bolighus og lavetthuset ble en ny trapp anlagt som fører ned til borggården og inn til lavetthuset.

Hallbygningen i vestfløyen, Vekthuset, ble satt i stand og salen ble Minne- og fanehall som er en del av Rustkammeret. l denne sammenheng ble også hvelvrommene under hallen satt i stand og nye trappeløp ble anlagt fra borggården og fra lavetthuset.
I tillegg ble hele lavetthuset satt i stand for å huse skulptursamlingen fra Nidarosdomen som fra 1930 hadde stått inne i Vekthuset.