Feltartillerifløyen, Artilleribygningen og Grenaderen med Vakthuset

I det sydvestre hjørnet av Erkebispegården ligger Feltartilleritløyen mot Vekthuset og reist på de middelalderske ringmurene i vest og syd. Murbygningen sto ferdig i 1753 og over porten sees kong Fredrik 5s våpenskjold.

Bygningen er i tre etasjer med porter rett over hverandre midt på langveggen mot borggården. Magasinbygningen huser i dag Rustkammeret. Sydgavlen på Feltartilleritløyen er reist på den søndre ringmuren som derfor er blitt bevatt i dette hjørnet. Midt på søndre ringmur var det i middelalderen en port som nå ikke sees lenger, men den lå tvers over borggården i forhold til nord portalen. l dag er det en smijernsport på dette stedet mellom Artilleribygningen og Museet. Den gamle ringmuren vest for dette stedet sto helt til siste halvdel av 1800-tallet og dannet en vegg mot borggården. På utsiden av denne veggen bygget man rett etter 1800 Artilleribygningen som da vendte seg mot syd med sine dører. Da ringmuren ble revet, trolig i 1860-årene bygget man om Artilleribygningen som da også fikk dører mot borggården slik vi kan se den i dag. Den gamle ringmurens fundamenter er omtrent under trebjelkene som bærer taket mot nord. 

Østre del av ringmuren ble brukt som fundament for det søndre magasin fra omkring 1800 og kan rester av denne sees i dag inne i Museet.
Syd for Artilleri bygningen ligger det vi i dag kaller Grenaderen som har vært benyttet som restaurant siden midten av 1960-tallet omtrent slik det ser ut i dag. Opprinnelig var det to smier med felles tak som trolig er fra sent 1700-tall som sammen danner kjernen i dette bygget. Øst for Grenaderen ligger det lille vakthuset som også er en vel 200 år gammelt. Bygningene har i forbindelse med restaurantdriften blitt bygget sammen til en helhet der det før har gått en vei inn til Erkebispegården fra syd.