1988 - Erkebispegården og ny bruk

l 1983 brant de store tremagasinene ned med alt sitt innhold. Umistelige verdier fra
Nidarosdomen gikk tapt for alltid sammen med alt i det nye hjemmefrontmuseet og annet
militært materiell.

Miljøverndepartementet nedsatte straks en komité for å vurdere hvordan en skulle disponere Erkebispegården fremover og forslaget ble levert i 1985. Anbefalingen var at arkeologiske undersøkelser ble gjennomført på branntomten først og at nybygg så ble reist. l 1988 ble hele eiendommen overført fra Forsvarsdepartementet til Kirkedepartementet ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Det ble utlyst en nordisk arkitektkonkurranse i 1991 og de arkeologiske undersøkelsene ble gjennomført fra 1991 til 1995. Arkitekt Nils Henrik Eggen ble ansvarlig for utformingen av de nye bygningene. l 1997 sto de ferdig til Trondheims l 000-års markering og biskopen og bispedømmerådet flyttet inn. Borggården fikk en helt ny plassbehandling med brostein, heller og grus.
Kongeparet innviet det nye anlegget i 1997.

Den siste tilveksten i Erkebispegården kom under Kroningsjubileet i 2006 med den permanente utstillingen av riksregaliene i hvelvrommene under Vekthuset. Lavetthuset ble tatt i bruk som forhall med trappen ned til utstillingen. l annen etasje kan hele arealet benyttes til skiftende utstillinger.