Kaserna i Festningsgata 2 - Befalsskolen (BSiT)

Kaserna i Festningsgata 2 - Befalsskolen (BSiT)

Gymnastikk på toppen av en kaserne ca. 1938, før HMS gjorde sitt inntog i Forsvaret (Foto: Brynjar Hammer).

KASERNA FESTNINGSGT. 2 TRONDHEIM

1899: Stortinget godkjenner bygging av kaserne med klasserom for artilleriets overkonstabelskole i Trondheim. Det var stor strid om tomtevalget, hvor de følgende alternativer var mest aktuelle:
- Ytre Kongsgård, sørvestre hjørne med fasade mot Prinsens gate.
- Hestehagen (ved Døvekirka
- Gløshaugplatået
- Småberga, ble det seirende alternativ.

1900: Arbeidet startet på seinsommeren. Arkitekt Fürst i Oslo tegnet og beskrev bygget, mens
Byggmester J. A. Johansen Trondheim utførte det meste av arbeidet. Bygget stod ferdig etter en byggetid på ca ett år, Ingeniørgeneral K. A. Hansen hadde som byggherrens representant holdt en stram fremdriftsplan.

1901: Bygget skulle ha moderne utstyr med sentralfyring, stort kjøkken, bad og romslige
stuer til kasernebefalet.

1911: Det blir planlagt og oppført en sidefløy mot sør (dagens inngangsparti og trapperom) og 4. etasje ble innredet til hybler. Underoffiserskolen hadde flyttet inn samme året og brukte Kaserna sammen med overkonstabelskolen til denne ble nedlagt i 1912. Underoffiserskolen er forløperen til dagens befalsskole. Denne har eksistert i Trondheim siden 1804 med undervisningslokaler i Munkegt. og elevene var innkvartert privat rundt i byen. Skolen var 3 årig og i tillegg til å avlegge
middelskoleeksamen fikk elevene den nødvendige fagutdanning for å fylle kravene til brukbare
underoffiserer.

1927: Ny Hærordning medfører omlegging av befalsutdanningen. Navnet Underoffiserskole forsvinner, og elever med folkeskolen som grunnlag vil nå ved infanteriets befalsskoler
kunne gjennomgå en såkalt " forskole" på 2 år og deretter avlegge middelskoleeksamen. Etter
avlagt eksamen plikter elevene å fortsette på befalsskolen ev. en annen våpenskole. Ved
befalsskolene ble det i tillegg tatt inn elever direkte fra det sivile når de hadde den
utdannelse som krevdes.

1935: Det lages planer og tegninger for tredje byggetrinn, et tilbygg mot nord. Arbeidet ble
ikke igangsatt før et par år senere.

1937/1938: Bygging av fløy mot nord, det opprinnelige inngangspartiet med det runde og
karakteristiske trapperommet ble fjernet. Arbeidet startet i 1937 og ble ferdigstilt i 1938. Tilbygget skiller seg fra den øvrige del av bygget ved at det er valgt enklere vindusomramninger og det er heller ikke påkostet noen våpendekorasjoner.

1940- 1945: Befalsskolen forlot kaserna tidlig på morgenen 9. april 1940 og kaserna ble nærmest straks overtatt av Tyskerne. Kaserna ble i 1942 påført en større takskade ved at et engelsk fly
ble nedskutt og krasjet med taket på bygget.

1946: Den tidligere militære forskole gjenopprettes 1. juli under navnet 5. Divisjons skole med
forlegning på kaserna. Denne skolereformen vedvarte til 1948 da Forsvarsdepartementet bestemte at forskolen skulle være sivil og benevnes Forsvarets realskole.

1948: Forsvarets realskole i Trondheim opprettet som sivil skole, ble nedlagt i 1952.

1953: Stortinget bestemmer at de militære forskoler skal opprettes igjen og skolen i Trondheim får
navnet «Den militære forskole i Trondheim.» Skolen var 2-årig og tok opp en klasse på 30 elever hvert år dvs. 60 elever ved skolen. Elevtallet ble fra skoleåret 1961/62 fordoblet og hadde da 120 elever fram til siste kull ble uteksaminert i 1968.

1968: Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag – BSIT - blir opprettet l. juli 1968 (ihht. St. prop.
nr. l 1967 – 68). Skolen skulle etableres i de ledige etablissementer etter den forestående
nedleggelse av Den militære forskole i Trondheim. Befalsskolen benyttet kaserna stort sett slik den tidligere var nyttet, men begge familieleilighetene og tidligere hybler ble avviklet og nyttes til kontorer og sosiale rom. Undervisningen ble flyttet fra Munkegt. slik at to forlegningsrom i hver av 2. og 3. etasje ble ominnredet til undervisningsrom. Dette reduserte forlegningskapasiteten og det var i perioder svært trangt på kaserna.

1972: De første sonderinger / vurderinger for en utbygging ved befalsskolen starter og forslag
til utbygging ble fremmet fra skolens side våren 1975. Dette skapte stor strid i lokalsamfunnet og etterhvert langt ut over byens grenser.

1982: Fra høsten 1976 og fram til begynnelsen på 1980-tallet ble det mye avisskriving om
disponering av festningsområdet og befalsskolens utbygging. Massiv motstand gjorde at de første planene for utbygging i Festningsgata måtte endres og det bebygde areal ble noe mindre enn først planlagt. Det ble også fremsatt forslag om at befalsskolen måtte flyttes og at kasernen kunne nyttes som sosialt bydelssenter. Bystyret godkjente den endrede reguleringsplan i 1978, saken ble behandlet på nytt i 1979 og vedtaket ble opprettholdt. Befalsskolen hadde nå tomt for bygging av ny elevforlegning, lager- og idrettsbygg. Kaserna ville etter en slik utbygging kunne bli omdisponert til skolens hovedbygg med kontorer og undervisningslokaler.

1982: Prosjekteringsgruppe ledet av arkitekt Knut Henrik Andersen har anbudsbeskrivelse og tegninger ferdig.

1983-1985: Utbyggingen starter og gjennomføres som hovedentreprise med Ingeniør F. Selmer AS. Kontrakten omfatter alle arbeider vedrørende oppføring av nytt forlegningsbygg og kombinert lager/verksted, garasje- og idrettsbygg. Utbyggingen gjennomføres i regi av Forsvarets
Distriktsingeniør i Trøndelag. Arbeidet startet i august 1983 og bygningene stod ferdig i januar 1985, mens utenomhusarbeidene ble ferdigstilt sommeren 1985. Etter denne utbyggingen fikk kaserna en ny framtid som kontorbygg med undervisningsrom og kjøkken/messefunksjoner. Det ble beholdt to reserveforlegningsrom i kaserna, disse skulle brukes ved opptak til skolen og annen sporadisk overnatting.

1986: Ombygging og rehabilitering av kaserna til en samlet kostnad på nærmere syv millioner kroner. Arbeidene startet desember 1985 og ble ferdigstilt september 1986. Det ble ny planløsning for alle etasjer, forlegningsrom ble ombygd til klasserom ved at vegger ble fjernet og det ble innmontert ståldragere for å ivareta bæring. I kjelleren ble det etablert teknisk rom samt ombygging for moderne kjøkkendrift. Videre ble det montert helt nytt varmeanlegg, alt elektrisk ble utskiftet og det ble montert ventilasjon i alle etasjer. Innvendig maling av vegger og tak og en del nytt golvbelegg. Det ble montert nytt utvendig vindfang ved hovedinngang.

1993: Kaserna får en fullstendig utvendig rehabilitering.

2002: Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag legges ned. 

2004: Tomasskolen flytter inn i lokalene som nå eies av Forsvarsbygg.

(Tekst: Ukjent, trolig Erling Vogstad).