UTLÅN AV MUSEALE GJENSTANDER

Forsvarets museer strammer grepet for utlån av museale gjenstander.

Ny kriterier og rutiner;

Forsvarets museer har opp gjennom årene tidvis hatt forholdsvis lav terskel for utlån til lokale formidlingsaktører, som eksempelvis lokale militærrelaterte museer, drevet av lag og foreninger. Erfaringen tilsier at forvaltningen av gjenstander alt for ofte har blitt misligholdt, og ikke i henhold til det etiske regelverket vi som etatsmuseum forplikter oss til å følge. Utlånsporteføljen har også etter hvert blitt så omfattende, at behovet for oppfølging og kontroll er større enn våre menneskelige resurser og budsjetter tillater.

Forsvarets museer har vedtatt å bruke SPEKTRUM 4.0 – STANDARD FOR SAMLINGSFORVALTNING, utgitt av Kulturrådet, som basis for vår forvaltning. Det er på bakgrunn av denne standarden vi har utarbeidet vilkår og søknadsprosess for utlån. 

KRITERIER FOR Å SØKE OM UTLÅN FRA FORSVARETS MUSEER:

 • Større regionale/nasjonale museer, som minimum forholder seg til SPEKTRUM 4.0
 • Aktører med sterk offentlig tilknytning og garanti. Eksempelvis, konsoliderte museer eller andre museer/aktører med fast kommunal/fylkeskommunal støtte, der de offentlige myndigheter står som garantist og signerer eventuell utlånskontrakt med Forsvarets museer.
 • Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/avdelinger, som har kompetanse til å ivareta museale gjenstander
 • Det er en forutsetning for alle lånesøkere å sette seg inn i SPEKTRUM 4.0 – STANDARD FOR SAMLINGSFORVALTNING (særlig kapittel 3 Innlån og kapittel 18 Utlån)

 

SØKNADENS INNHOLD (minimum):

 • Informasjon om hvilke gjenstander som ønskes lånt
 • Person som skal stå ansvarlig og signere kontrakt, samt kontaktperson
 • Beskrivelse av formålet
 • Utstillingsplan
 • Vedlikehold/konserveringsplan for utestående gjenstander (kanoner, kjøretøy etc.)
 • Låneperiode med konkrete datoer, fra-til.
 • Sikringstiltak
 • Foreslått forsikrings – eller garantiordninger

Søknad kan sendes på e-post tilpost.fmu@mil.no

NB! Forsvarets museer har utlånstopp frem til 1.1.2021