Digitaliseringsavdelingen

Digitaliseringsavdelingen

Digitalisering av  kulturarven har lenge stått på den offentlige dagsorden. Det har den også ved Forsvarets museer (FM). I 2017 startet FM ett arbeid med å se hvordan vi hadde lyktes med denne oppgaven. Dette skjedd i lys av den nedslående rapporten fra Riksrevisjonen som viste at museer og kulturorganisasjoner i Norge i liten grad levde opp til de forventningene som var satt til oss. For oss ved Forsvarets museer ble dette en ny start på digitaliseringsarbeidet.

Hva gjorde vi?

• August 2017 – opprettet FM et digitaliseringsprosjekt der formålet var å se på kompleksiteten i arbeidet med bevaring av foto.

• Vi avklarte omfanget av foto, kartla status for fotografiene og de ulike samlingene

• Så på kompetanse og eksisterende arbeidsform

• Så på utstyr og lokaler (arbeidsrom, kjøle, frys)

• Forventninger og krav internt og eksternt

• Så på standarder og rutiner, planla en annen måte og jobbe på. 

Vi planla for en helhetlig produksjonslinje

For oss var det viktig å tenke både på de fotografiene vi har og de hele tiden mottar. I en blå delen av matrisen var det viktig for oss å se at mange av våre fotografier vil måttet vente lenge før vi har kapasitet til å digitalisere dem. Vi vil ha best mulig oversikt over samlingene og prioritere det mest sårbare materiellet først. Derfor må vi påse at de som må vente blir bevart på en best mulig måte mens de venter. Derfor blir ompakking, nedfrysing og kjølerom nødvendige strakstiltak.

I den røde delen av matrisen handler det om digitalisering. Enten reprofotografering eller skanning. Forsider og baksider og lagring i ulike formater på servere og skyløsninger. Vi har i tillegg inngått ett samarbeid med PIQL om langtidslagring.  

Den gule delen i matrisen omhandler den fysiske sikringen og bevaringen av original materialet. Dette gjennom pakking i syrefritt materiell og oppbevaring i kjølerom. 

Digitaliseringsavdelingen, Horten

Fagsjef digitalisering: Jan Ingar Hansen Tlf: 48028827

Fotokonservator: Kathrine Kilde Tlf: 93634272